برانکو:بازیکنانم تجربه بازی با الریان را نداشتند/ در تهران جبران می‌کنیم

برانکو:بازیکنانم تجربه بازی با الریان را نداشتند/ در تهران جبران می‌کنیم

برانکو:بازیکنانم تجربه بازی با الریان را نداشتند/ در تهران جبران می‌کنیم

برانکو:بازیکنانم تجربه بازی با الریان را نداشتند/ در تهران جبران می‌کنیم