بختیاری زاده امشب در تهران، فردا در تمرین صبا

بختیاری زاده امشب در تهران، فردا در تمرین صبا

بختیاری زاده امشب در تهران، فردا در تمرین صبا

بختیاری زاده امشب در تهران، فردا در تمرین صبا