با قلبم پرسپولیس را انتخاب کردم/ بیرانوند خیلی پیگیر حضورم بود

با قلبم پرسپولیس را انتخاب کردم/ بیرانوند خیلی پیگیر حضورم بود

با قلبم پرسپولیس را انتخاب کردم/ بیرانوند خیلی پیگیر حضورم بود

با قلبم پرسپولیس را انتخاب کردم/ بیرانوند خیلی پیگیر حضورم بود