با شروع تمرینات تیم ملی ووشو به اردو می‌روم/ پیشرفت خوبی داشته‌ام

با شروع تمرینات تیم ملی ووشو به اردو می‌روم/ پیشرفت خوبی داشته‌ام

با شروع تمرینات تیم ملی ووشو به اردو می‌روم/ پیشرفت خوبی داشته‌ام

با شروع تمرینات تیم ملی ووشو به اردو می‌روم/ پیشرفت خوبی داشته‌ام