با دعای مردم به زودی تمریناتم را آغاز می‌کنم/دردم رو به بهبود است

با دعای مردم به زودی تمریناتم را آغاز می‌کنم/دردم رو به بهبود است

با دعای مردم به زودی تمریناتم را آغاز می‌کنم/دردم رو به بهبود است

با دعای مردم به زودی تمریناتم را آغاز می‌کنم/دردم رو به بهبود است

اخبار جهان