بایرن مونیخ با ۳ گل لایپزیگ را شکست داد/ وردربرمن از شکست گریخت

بایرن مونیخ با ۳ گل لایپزیگ را شکست داد/ وردربرمن از شکست گریخت

بایرن مونیخ با ۳ گل لایپزیگ را شکست داد/ وردربرمن از شکست گریخت

بایرن مونیخ با ۳ گل لایپزیگ را شکست داد/ وردربرمن از شکست گریخت