بازگشت محمد رویانیان به پرسپولیس !

بازگشت محمد رویانیان به پرسپولیس !
محمد رویانیان در حال رایزنی عجیبی برای در اختیار گرفتن پرسپولیس است و این در حالی است که مدیرعامل سابق سرخ ها بعد از کنارگیری از این تیم فعالیت ورزشی در طول دو سال اخیر نداشته است

بازگشت محمد رویانیان به پرسپولیس !

محمد رویانیان در حال رایزنی عجیبی برای در اختیار گرفتن پرسپولیس است و این در حالی است که مدیرعامل سابق سرخ ها بعد از کنارگیری از این تیم فعالیت ورزشی در طول دو سال اخیر نداشته است
بازگشت محمد رویانیان به پرسپولیس !

استخدام