بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس؟

بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس؟

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

با رفتن لوبانف یک جای جای خالی در فهرست بازیکنان پرسپولیس ایجاد شد.

بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس؟

زمان دریافت خبر: پنجشنبه ۰۷ مرداد ۱۳۹۵ ساعت ۰۸:۰۷

منبع خبر:

طبقه بندی:

با رفتن لوبانف یک جای جای خالی در فهرست بازیکنان پرسپولیس ایجاد شد.

بازگشت رامین رضاییان به پرسپولیس؟

مرجع سلامتی