این بار زنان ایران «بله» گرفتند/ چند قهرمانی که صدایش در نیامد!

این بار زنان ایران «بله» گرفتند/ چند قهرمانی که صدایش در نیامد!

این بار زنان ایران «بله» گرفتند/ چند قهرمانی که صدایش در نیامد!

این بار زنان ایران «بله» گرفتند/ چند قهرمانی که صدایش در نیامد!