اوضاع آشفته استقلال با تصمیم وزارت ورزش/حسنی‌خو سرپرست یامدیرعامل

اوضاع آشفته استقلال با تصمیم وزارت ورزش/حسنی‌خو سرپرست یامدیرعامل

اوضاع آشفته استقلال با تصمیم وزارت ورزش/حسنی‌خو سرپرست یامدیرعامل

اوضاع آشفته استقلال با تصمیم وزارت ورزش/حسنی‌خو سرپرست یامدیرعامل

مرکز فیلم