امروز دستم خیلی خالی بود/ گل های ساده‌ای خوردیم

امروز دستم خیلی خالی بود/ گل های ساده‌ای خوردیم

امروز دستم خیلی خالی بود/ گل های ساده‌ای خوردیم

امروز دستم خیلی خالی بود/ گل های ساده‌ای خوردیم