اضافه خدمت سروش رفیعی بخشیده شد

اضافه خدمت سروش رفیعی بخشیده شد

خبرگزاری تسنیم: سرگرد سلامی، معاونت سرباز نیروی انسانی سپاه عاشورای تبریز در خصوص موضوع اضافه خدمت سروش رفیعی اظهار داشت: اکنون به صورت دقیق از زمان خدمت این بازیکن خبر ندارم …

اضافه خدمت سروش رفیعی بخشیده شد

خبرگزاری تسنیم: سرگرد سلامی، معاونت سرباز نیروی انسانی سپاه عاشورای تبریز در خصوص موضوع اضافه خدمت سروش رفیعی اظهار داشت: اکنون به صورت دقیق از زمان خدمت این بازیکن خبر ندارم …

(image)
اضافه خدمت سروش رفیعی بخشیده شد