استقلال باید فکر قهرمانی را از سر بیرون کند/ منصوریان شجاع باشد

استقلال باید فکر قهرمانی را از سر بیرون کند/ منصوریان شجاع باشد

استقلال باید فکر قهرمانی را از سر بیرون کند/ منصوریان شجاع باشد

استقلال باید فکر قهرمانی را از سر بیرون کند/ منصوریان شجاع باشد