از منصوریان حمایت می‌کنیم/ باخت به نفت شوک مثبتی بود

از منصوریان حمایت می‌کنیم/ باخت به نفت شوک مثبتی بود

از منصوریان حمایت می‌کنیم/ باخت به نفت شوک مثبتی بود

از منصوریان حمایت می‌کنیم/ باخت به نفت شوک مثبتی بود