از قضاوت داور ناراحتم/ بازیکنان ذخیره پیکان عملکرد خوبی نداشتند

از قضاوت داور ناراحتم/ بازیکنان ذخیره پیکان عملکرد خوبی نداشتند

از قضاوت داور ناراحتم/ بازیکنان ذخیره پیکان عملکرد خوبی نداشتند

از قضاوت داور ناراحتم/ بازیکنان ذخیره پیکان عملکرد خوبی نداشتند