اریک کانتونا: یک تیم آفریقایی به زودی جام جهانی را می‌برد

اریک کانتونا: یک تیم آفریقایی به زودی جام جهانی را می‌برد
پنج کشور آفریقایی یعنی سنگال،‌ تونس، مصر و مراکش به جام جهانی روسیه راه یافته‌اند اما کانتونا که سالها پیش گفته بود یک تیم آفریقایی برنده جام جهانی می‌شود دوباره بر گفته خود تأکید کرد.

اریک کانتونا: یک تیم آفریقایی به زودی جام جهانی را می‌برد

پنج کشور آفریقایی یعنی سنگال،‌ تونس، مصر و مراکش به جام جهانی روسیه راه یافته‌اند اما کانتونا که سالها پیش گفته بود یک تیم آفریقایی برنده جام جهانی می‌شود دوباره بر گفته خود تأکید کرد.
اریک کانتونا: یک تیم آفریقایی به زودی جام جهانی را می‌برد