اخراج چند تماشاگر از روی سکوها/ فریاد بیرانوند بر سر انصاری

اخراج چند تماشاگر از روی سکوها/ فریاد بیرانوند بر سر انصاری

اخراج چند تماشاگر از روی سکوها/ فریاد بیرانوند بر سر انصاری

اخراج چند تماشاگر از روی سکوها/ فریاد بیرانوند بر سر انصاری