آقای مهرعلیزاده؛ این مرام پهلوانی را می‌خواهید صادر کنید؟

آقای مهرعلیزاده؛ این مرام پهلوانی را می‌خواهید صادر کنید؟
بیش از یک هفته شده که در پی دعواهای بین مهرعلیزاده و امیرحسینی، این مدیر قدیمی ورزش ایران بازداشت شده و حتی پادرمیانی بزرگان کشور هم باعث نشده رئیس ورزش زورخانه‌ای ایران از مواضعش کوتاه بیاید.

آقای مهرعلیزاده؛ این مرام پهلوانی را می‌خواهید صادر کنید؟

بیش از یک هفته شده که در پی دعواهای بین مهرعلیزاده و امیرحسینی، این مدیر قدیمی ورزش ایران بازداشت شده و حتی پادرمیانی بزرگان کشور هم باعث نشده رئیس ورزش زورخانه‌ای ایران از مواضعش کوتاه بیاید.
آقای مهرعلیزاده؛ این مرام پهلوانی را می‌خواهید صادر کنید؟