آزمون اردوی روستوف را ترک کرد

آزمون اردوی روستوف را ترک کرد

سردار آزمون، اردوی آماده سازی تیمش در امارات را ترک کرد و راهی روسیه شد.

آزمون اردوی روستوف را ترک کرد

سردار آزمون، اردوی آماده سازی تیمش در امارات را ترک کرد و راهی روسیه شد.

(image)
آزمون اردوی روستوف را ترک کرد