آخرین وضعیت طارمی و ریزه اسپور

آخرین وضعیت طارمی و ریزه اسپور

ورزش سه: باشگاه ریزه اسپور در حالی شکایت خود را نسبت به عقد قرارداد مهدی طارمی و پرسپولیس به فیفا ارسال کرده که کمیته حل اختلافات به این باشگاه ترکیه ای مهلتی برای ارائه مستندات خود داده است. …

آخرین وضعیت طارمی و ریزه اسپور

ورزش سه: باشگاه ریزه اسپور در حالی شکایت خود را نسبت به عقد قرارداد مهدی طارمی و پرسپولیس به فیفا ارسال کرده که کمیته حل اختلافات به این باشگاه ترکیه ای مهلتی برای ارائه مستندات خود داده است. …

(image)
آخرین وضعیت طارمی و ریزه اسپور