۱۹ بازیکن اصلی را در اختیار نداشتم/شرایط اینطور باشد من هم می روم

۱۹ بازیکن اصلی را در اختیار نداشتم/شرایط اینطور باشد من هم می روم

۱۹ بازیکن اصلی را در اختیار نداشتم/شرایط اینطور باشد من هم می روم

۱۹ بازیکن اصلی را در اختیار نداشتم/شرایط اینطور باشد من هم می روم