یک تکواندوکار دیگر از ایران رفت!

یک تکواندوکار دیگر از ایران رفت!
این نخستین بار نیست که یک تکواندو کار ایرانی برای تیم ملی آذربایجان مسابقه می‌دهد؛ حالا باقری معتمد دارنده نشان نقره المپیک لندن برای تیم ملی تکواندوی آذربایجان به عنوان یار کمکی در مسابقات جام جهانی مبارزه خواهد کرد.

یک تکواندوکار دیگر از ایران رفت!

این نخستین بار نیست که یک تکواندو کار ایرانی برای تیم ملی آذربایجان مسابقه می‌دهد؛ حالا باقری معتمد دارنده نشان نقره المپیک لندن برای تیم ملی تکواندوی آذربایجان به عنوان یار کمکی در مسابقات جام جهانی مبارزه خواهد کرد.
یک تکواندوکار دیگر از ایران رفت!