کمک بهره بردار پیست دیزین برای بازگشایی جاده فشم

کمک بهره بردار پیست دیزین برای بازگشایی جاده فشم

کمک بهره بردار پیست دیزین برای بازگشایی جاده فشم

کمک بهره بردار پیست دیزین برای بازگشایی جاده فشم