کاش استقلال بیشتر شخم می‌خورد/ قدم زدن در آینده با متهمان خیانت!

کاش استقلال بیشتر شخم می‌خورد/ قدم زدن در آینده با متهمان خیانت!

کاش استقلال بیشتر شخم می‌خورد/ قدم زدن در آینده با متهمان خیانت!

کاش استقلال بیشتر شخم می‌خورد/ قدم زدن در آینده با متهمان خیانت!

ورزش و زندگی