چینی‌ها ۷۰ درصد سهام باشگاه اینترمیلان را می‌خرند

چینی‌ها ۷۰ درصد سهام باشگاه اینترمیلان را می‌خرند

چینی‌ها ۷۰ درصد سهام باشگاه اینترمیلان را می‌خرند

چینی‌ها ۷۰ درصد سهام باشگاه اینترمیلان را می‌خرند

مرکز فیلم