چرخ فوتبال دنیا بدون تو هم می‌چرخد/ دمی بیاسا ستاره!

چرخ فوتبال دنیا بدون تو هم می‌چرخد/ دمی بیاسا ستاره!

چرخ فوتبال دنیا بدون تو هم می‌چرخد/ دمی بیاسا ستاره!

چرخ فوتبال دنیا بدون تو هم می‌چرخد/ دمی بیاسا ستاره!

مرجع توریسم