چرا نباید نوشیدنی سرد بنوشیم؟

چرا نباید نوشیدنی سرد بنوشیم؟
وقتی نوشیدنی سرد باشد مدتی زمان لازم است تا این نوشیدنی در بدن گرم شود و به دمای ۳۷ درجه برسد که موجب بروز مشکلاتی برای بدن می شود.

چرا نباید نوشیدنی سرد بنوشیم؟

وقتی نوشیدنی سرد باشد مدتی زمان لازم است تا این نوشیدنی در بدن گرم شود و به دمای ۳۷ درجه برسد که موجب بروز مشکلاتی برای بدن می شود.
چرا نباید نوشیدنی سرد بنوشیم؟

بک لینک رنک 4

تلگرام