پیست چوبی ساری تشنه اعتبارات است/ سازه‌هایی با قدمت ۱۷ ساله!

پیست چوبی ساری تشنه اعتبارات است/ سازه‌هایی با قدمت ۱۷ ساله!

پیست چوبی ساری تشنه اعتبارات است/ سازه‌هایی با قدمت ۱۷ ساله!

پیست چوبی ساری تشنه اعتبارات است/ سازه‌هایی با قدمت ۱۷ ساله!

عکس