پیست بین المللی اسکی دیزین به صورت رسمی بازگشایی شد

پیست بین المللی اسکی دیزین به صورت رسمی بازگشایی شد

پیست بین المللی اسکی دیزین به صورت رسمی بازگشایی شد

پیست بین المللی اسکی دیزین به صورت رسمی بازگشایی شد