پیام کی‌روش در آخرین بیانیه: در تیم ملی می‌مانم، ببازیم تقصیر فدراسیون است !

پیام کی‌روش در آخرین بیانیه: در تیم ملی می‌مانم، ببازیم تقصیر فدراسیون است !
سرمربی تیم ملی ایران در یادداشتی جدید ، درباره موضوع استعفا توضیحات جدیدی بیان کرد.

پیام کی‌روش در آخرین بیانیه: در تیم ملی می‌مانم، ببازیم تقصیر فدراسیون است !

سرمربی تیم ملی ایران در یادداشتی جدید ، درباره موضوع استعفا توضیحات جدیدی بیان کرد.
پیام کی‌روش در آخرین بیانیه: در تیم ملی می‌مانم، ببازیم تقصیر فدراسیون است !