پدیده تیمی زخم خورده وخطرناک است/منتظر نمایش زیبای استقلال هستیم

پدیده تیمی زخم خورده وخطرناک است/منتظر نمایش زیبای استقلال هستیم

پدیده تیمی زخم خورده وخطرناک است/منتظر نمایش زیبای استقلال هستیم

پدیده تیمی زخم خورده وخطرناک است/منتظر نمایش زیبای استقلال هستیم