وعده معاون وزیر برای حمایت مالی از فدراسیون ووشو

وعده معاون وزیر برای حمایت مالی از فدراسیون ووشو

وعده معاون وزیر برای حمایت مالی از فدراسیون ووشو

وعده معاون وزیر برای حمایت مالی از فدراسیون ووشو