ورزشگاه فولادشهر مملو از تماشاگران/گل برتری العین در زمین ذوب‌آهن

ورزشگاه فولادشهر مملو از تماشاگران/گل برتری العین در زمین ذوب‌آهن

ورزشگاه فولادشهر مملو از تماشاگران/گل برتری العین در زمین ذوب‌آهن

ورزشگاه فولادشهر مملو از تماشاگران/گل برتری العین در زمین ذوب‌آهن

تکنولوژی جدید