واکنش طاهری به همگروهی پرسپولیس با الهلال و میزبانی از تیم سعودی

واکنش طاهری به همگروهی پرسپولیس با الهلال و میزبانی از تیم سعودی

واکنش طاهری به همگروهی پرسپولیس با الهلال و میزبانی از تیم سعودی

واکنش طاهری به همگروهی پرسپولیس با الهلال و میزبانی از تیم سعودی