واکنش جالب رسول خادم به سلفی گرفتن خواننده سرشناس لس آنجلسی با ملی پوشان کشتی!

واکنش جالب رسول خادم به سلفی گرفتن خواننده سرشناس لس آنجلسی با ملی پوشان کشتی!
رسول خادم درباره حضور خواننده لس آنجلسی که آهنگ«می خوام برم به تهران» را خوانده ، در کنار ملی پوشان کشتی ، توضیحاتی داد.

واکنش جالب رسول خادم به سلفی گرفتن خواننده سرشناس لس آنجلسی با ملی پوشان کشتی!

رسول خادم درباره حضور خواننده لس آنجلسی که آهنگ«می خوام برم به تهران» را خوانده ، در کنار ملی پوشان کشتی ، توضیحاتی داد.
واکنش جالب رسول خادم به سلفی گرفتن خواننده سرشناس لس آنجلسی با ملی پوشان کشتی!

موسیقی