واکنش به برکناری منصوریان،کسر امتیاز از استقلال و نداشتن حق امضاء

واکنش به برکناری منصوریان،کسر امتیاز از استقلال و نداشتن حق امضاء

واکنش به برکناری منصوریان،کسر امتیاز از استقلال و نداشتن حق امضاء

واکنش به برکناری منصوریان،کسر امتیاز از استقلال و نداشتن حق امضاء

پامنا موبایل لپ تاپ