«هنریک مخیتاریان» تمدید قرارداد با دورتموند را رد کرد

«هنریک مخیتاریان» تمدید قرارداد با دورتموند را رد کرد

«هنریک مخیتاریان» تمدید قرارداد با دورتموند را رد کرد

«هنریک مخیتاریان» تمدید قرارداد با دورتموند را رد کرد

تلگرام