نقاط ضعف و قوت خط دفاعی حریف را شناخته‌ایم/بازی در آسیا آسان نیست

نقاط ضعف و قوت خط دفاعی حریف را شناخته‌ایم/بازی در آسیا آسان نیست

نقاط ضعف و قوت خط دفاعی حریف را شناخته‌ایم/بازی در آسیا آسان نیست

نقاط ضعف و قوت خط دفاعی حریف را شناخته‌ایم/بازی در آسیا آسان نیست