نتیجه را به یکی از مدعیان اصلی قهرمانی واگذار کردیم

نتیجه را به یکی از مدعیان اصلی قهرمانی واگذار کردیم

نتیجه را به یکی از مدعیان اصلی قهرمانی واگذار کردیم

نتیجه را به یکی از مدعیان اصلی قهرمانی واگذار کردیم