نا آرامی در آبادان پس از سومین شکست خانگی

نا آرامی در آبادان پس از سومین شکست خانگی

سومین شکست شاگردان دست نشان در آبادان برای این تیم تبعات زیادی در پی داشت.

نا آرامی در آبادان پس از سومین شکست خانگی

سومین شکست شاگردان دست نشان در آبادان برای این تیم تبعات زیادی در پی داشت.

(image)
نا آرامی در آبادان پس از سومین شکست خانگی