نام دو دوپینگی جدید ورزش ایران اعلام شد

نام دو دوپینگی جدید ورزش ایران اعلام شد
رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) از محرومیت دو ورزشکار به دلیل دوپینگی بودن خبر داد.

نام دو دوپینگی جدید ورزش ایران اعلام شد

رئیس فدراسیون پزشکی ورزشی و دبیرکل ستاد ملی مبارزه با دوپینگ (نادو) از محرومیت دو ورزشکار به دلیل دوپینگی بودن خبر داد.
نام دو دوپینگی جدید ورزش ایران اعلام شد

بازی