موضع برانکو در خصوص صحبت های مسلمان

موضع برانکو در خصوص صحبت های مسلمان

برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز در خصوص صحبت های مسلمان که مدعی شده بود باشگاه پیشنهادی برای تمدید قرارداد نداده واکنش نشان داد.

موضع برانکو در خصوص صحبت های مسلمان

برانکو ایوانکوویچ در حاشیه تمرین امروز در خصوص صحبت های مسلمان که مدعی شده بود باشگاه پیشنهادی برای تمدید قرارداد نداده واکنش نشان داد.

(image)
موضع برانکو در خصوص صحبت های مسلمان