مقابل لهستان همه آمادگی خود را نشان دادند/ امیدوارم سربلند شویم

مقابل لهستان همه آمادگی خود را نشان دادند/ امیدوارم سربلند شویم

مقابل لهستان همه آمادگی خود را نشان دادند/ امیدوارم سربلند شویم

مقابل لهستان همه آمادگی خود را نشان دادند/ امیدوارم سربلند شویم

اسکای نیوز