مقابل استقلال خسته بودیم و حرفی برای گفتن نداشتیم

مقابل استقلال خسته بودیم و حرفی برای گفتن نداشتیم

مقابل استقلال خسته بودیم و حرفی برای گفتن نداشتیم

مقابل استقلال خسته بودیم و حرفی برای گفتن نداشتیم