مصاف ۱۶ تیم کشتی فرنگی در چهار گروه/ آغاز پیکارها از پنجشنبه

مصاف ۱۶ تیم کشتی فرنگی در چهار گروه/ آغاز پیکارها از پنجشنبه

مصاف ۱۶ تیم کشتی فرنگی در چهار گروه/ آغاز پیکارها از پنجشنبه

مصاف ۱۶ تیم کشتی فرنگی در چهار گروه/ آغاز پیکارها از پنجشنبه