مسابقات وزنه برداری نکوداشت«آیت الله جزایری»دراهواز برگزار می شود

مسابقات وزنه برداری نکوداشت«آیت الله جزایری»دراهواز برگزار می شود

مسابقات وزنه برداری نکوداشت«آیت الله جزایری»دراهواز برگزار می شود

مسابقات وزنه برداری نکوداشت«آیت الله جزایری»دراهواز برگزار می شود