مراسم افتتاحیه پیست اسکی دربندسر برگزار شد

مراسم افتتاحیه پیست اسکی دربندسر برگزار شد

مراسم افتتاحیه پیست اسکی دربندسر برگزار شد

مراسم افتتاحیه پیست اسکی دربندسر برگزار شد