محمدی به مدال نقره بسنده کرد/ هفتاد و دومین مدال برای ایران

محمدی به مدال نقره بسنده کرد/ هفتاد و دومین مدال برای ایران

محمدی به مدال نقره بسنده کرد/ هفتاد و دومین مدال برای ایران

محمدی به مدال نقره بسنده کرد/ هفتاد و دومین مدال برای ایران