متن استعفای خادم خطاب به اعضای مجمع/ می‌روم تا کشتی ضربه نخورد

متن استعفای خادم خطاب به اعضای مجمع/ می‌روم تا کشتی ضربه نخورد

متن استعفای خادم خطاب به اعضای مجمع/ می‌روم تا کشتی ضربه نخورد

متن استعفای خادم خطاب به اعضای مجمع/ می‌روم تا کشتی ضربه نخورد