ماشین‌امضا‌هایی به نام مدیرعامل!/ شاخص‌های مدیریت در فوتبال ایران چیست؟

ماشین‌امضا‌هایی به نام مدیرعامل!/ شاخص‌های مدیریت در فوتبال ایران چیست؟
داشتن دانش‌ مسایل حقوقی برای تنظیم قراردادها و … پیشکش! شاید به دلیل نداشتن همین دانش مسایل حقوقی مدیران باشگاه‌های ایران است که همواره باشگاه‌های لیگ برتری ما در پرونده‌های حقوقی در فیفا بازنده هستند.

ماشین‌امضا‌هایی به نام مدیرعامل!/ شاخص‌های مدیریت در فوتبال ایران چیست؟

داشتن دانش‌ مسایل حقوقی برای تنظیم قراردادها و … پیشکش! شاید به دلیل نداشتن همین دانش مسایل حقوقی مدیران باشگاه‌های ایران است که همواره باشگاه‌های لیگ برتری ما در پرونده‌های حقوقی در فیفا بازنده هستند.
ماشین‌امضا‌هایی به نام مدیرعامل!/ شاخص‌های مدیریت در فوتبال ایران چیست؟